Projekter

Her kan du få et godt overblik på Y's Men' klubbernes projekter klik her:


 

Welcome to the new project
Let’s together build a better tomorrow and make this world a better place to live!!

Vores Internationale præsident Jacob Kristensen har valgt et projekt for det kommende år og vi håber, at klubberne vil følge op på dette og støtte FNs verdensplan om et grønnere miljø.

Projektet WEEK4WASTE går i sin enkelthed ud på at gøre landskabet mere grønt ved at opsamle affald i jeres lokale område.
Y`s Men er en service organisation, og vi skal derfor også ”servicere” vores landskab.

Alt for meget affald smides over alt og det skader naturen. Grundvandet forurenes og dyr spiser plastic, glas og dåser. Luften forurenes når der afbrændes affald m.m. Og vi nyder jo absolut ikke en natur, hvor det flyder med affald.

Som Y´s Men må vi tage vare på naturen for vore efterfølgere. Vi kan gennem dette projekt være med til at præge holdningen blandt befolkningen til ikke at efterlade affald på gader og stræder. 

Lægehjælp til fattige i udkantsområder i Bulgarien.

Det er det projektet handler om:

At hjælpe syge mennesker i isolerede, fattige og utilgængelige områder i Bulgarien.

I Mattæus 9,35 står der: “Jesus gik rundt I alle byerne og landsbyerne og helbredte al sygdom og lidelse.”  

Og vi ved, at han forventer, at vi hjælper vores næste med det, vi kan.

Se Mere her:

Stop madspild

Stop madspild – Støt Wefood

Y's Men i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp

Se mere her:

Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpsprojekt syd for Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er udsatte børn, som bor på gaden i Mombasa.

Det overordnede mål med børnehjemmet er, at Make Them Smile Kenyas børn inkluderes i det sociale økonomiske liv på lige fod med andre børn for at sikre dem adgang til uddannelse og sundhed. På sigt vil børnene opnå kompetencer, frihed og handlemuligheder, der sætter dem i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder. Målet er at bygge flere huse, så vi kommer op på i alt 20 børn i alderen 1 til 18 år.

For at opnå vores overordnede mål, arbejder vi ud fra en kerne af frivillige ildsjæle både i den danske og i den kenyanske organisation og bestyrelse. Herudover har vi et netværk af engagerede frivillige i diverse faglige arbejdsgrupper som f.eks. Byggeprojekt, Kommunikation, Børneliv, Fundraising mv.

Det større perspektiv – FNs 17 Verdensmål
Make Them Smile Kenya er mere end et projekt. Vi har ikke en slutdato. Vi har kortsigtede delprojekter og langsigtede planer ift. det store perspektiv. Med vores værdier og kontinuerlige indsats arbejder vi direkte i overensstemmelse med 7 af FNs 17 verdensmål, og indirekte med 5 af målene. I vores virke arbejder med og påvirker vi de tre perspektiver: biosfæren, det samfundsmæssige og det økonomiske perspektiv. Vi er et godt lille børnehjælpsprojekt med stor påvirkning. 

Roll Back Malaria support

RBM-partnerskabet for at afslutte malaria er den største globale platform for koordineret handling mod en verden uden malaria. Det består af over 500 partnere-fra Fællesskabets sundhedsmedarbejder grupper og forskere, der udvikler nye værktøjer, til malaria-ramte og donorlande, virksomheder og internationale organisationer.

Hver enkelt Y's man i hele Europa kan lave sin egen indsamling til Roll Back Malaria, og dermed blive en partner i det store partnerskab, der støttede kampen mod malaria.

RBM redder børn med medicin og net og du kan være med til at give til den hjælp, børnene får.

Støt via:

MobilePay: 47994

Bankoverførsel:Handelsbanken i Aulum
Reg. Nr. 7617- konto 2011777

Fakta

Malaria er en dødelig parasitsygdom, som overføres ved stik af smittebærende myg.
Det er anslået at indtil 3 millioner mennesker hvert år dør af malaria, de fleste børn under 5 år. I Afrika er malaria, hovedårsagen
til dødsfald blandt små børn. Sygdommen slår et barn ihjel hvert 30. sek.

Mere om Roll Back Malaria....

  

GDPR

Data beskyttelses loven

Se folder:

Fortegnelse over behandling af personoplysninger

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Struer Y’s Men’s Club

Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 20.08.2022

Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige
 

Dataansvarlig:

Navn: Erik Høy Stampe

Adresse: Stentofterne 85 7600 Struer

Telefon:23 46 26 65

E-mail: stampe.erik@gmail.com

CVR: 10 52 58 45

Hjemmeside: struer.ysmen.dk

2. Hvilket lovgrundlag anvender vi

Klubben behandler personoplysninger på grundlag af: Aftale om medlemskab (Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b).

Klubbens berettigede (legitime) interesse i at behandle oplysningerne - ’interesseafvejningsreglen’ (Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).

Oplysninger som der er givet samtykke til (Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a).
 

3. Hvorfor behandler vi personoplysninger

Beskrivelse af de overordnede formål med behandling af personoplysninger

Medlemsadministration, herunder

kontingentopkrævning, generalforsamling, medlemsmøder, kommunikation og aktiviteter

Kommunikation mellem klub og potentielle nye medlemmer

Koordinering og håndtering af frivilliges opgaver i klubben

Kommunikation mellem klub, gæster, talere og samarbejdspartnere, herunder
udbetaling af honorar og donationer        

4. Vi behandler  oplysninger om  Medlemmer, Potentielle nye medlemmer, Frivillige, Gæster og talere, Samarbejdspartnere

5.  personoplysninger behandler vi
Oplysninger om medlemmer:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, charterdato, billeder,
evt. funktion og udmeldelsesdato.

Bankkontonummer behandles i forbindelse med udlæg og udbetaling af kørselsgodtgørelse.

Desuden behandles CPR-nummer i forbindelse med skattefradragsprojektet, hvis medlemmet selv har oplyst nummeret.


Oplysninger om potentielle nye medlemmer:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse


Oplysninger om frivillige:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Oplysninger om gæster og talere:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
Bankkontonummer, hvis der skal udbetales honorar.

 

Oplysninger om samarbejdspartnere:
Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
Bankkontonummer, hvis der skal udbetales honorar eller donation.

6. Hvem videregiver vi oplysningerne til? 

Vi videregiver nedennævnte oplysninger om medlemmerne til Region Danmark, som administrerer det landsdækkende medlemsregister:
Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, charterdato, udmeldelsesdato og evt. funktion.
Billeder videregives meget sjældent til distrikt eller region, og det sker kun, hvis medlemmet har givet sit samtykke til, at billeder af vedkommende må offentliggøres på distriktets eller Regionens hjemmeside eller i artikler/opslag på de sociale medier f.eks. Facebook.

Hvis et medlem har opgivet sit CPR-nummer i forbindelse med et skattefradragsprojekt, videregives dette til Skat.

7. Tredjelande og internationale organisationer

Oplysninger om overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Y’s Men’s bevægelsens internationale hovedkontor IHQ ligger i Schweiz. Schweiz er et sikkert tredjeland.
Dette betyder, at landet har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Region Danmark overfører hvert år klubpræsidentens navn og e-mailadresse til IHQ.
Disse data bruges til afstemning ved internationale valg og ved indberetning af medlemsantal i forbindelse med indbetaling af det internationale kontingent.

Hvis der er givet samtykke overføres desuden alle de personoplysninger, som vi har registreret om medlemmer, der har internationale lederposter.

Nye medlemmer, som er ægtefælle til et eksisterende medlem, kan få nedsat kontingent indtil den 31.12 2022. Derfor får IHQ indtil da oplysninger om, hvem der får nedsat kontingent, og hvem de er ægtefælle af.

Når en ny klub skal chartres, overføres navn og fødselsdato på alle medlemmer i den nye klub.

Alle ovennævnte persondata forbliver i en database i Geneve. De sendes ikke videre til usikre tredjelande.

 


Portal Buzz
Et medlem kan selv registrere sig i IHQ’s særlige database kaldet Portal Buzz. Denne base befinder sig i USA, som er et usikkert tredjeland. Medlemmet er i givet fald selv ansvarlig for sine persondata. Data gemmes, indtil medlemmet selv sletter dem.

8. Hvornår sletter vi personoplysningerne?

Beskrivelse af hvornår vi sletter personoplysninger, og hvilke vi opbevarer af historiske grunde.

 

Vi sletter personoplysninger som følger:
Oplysninger om medlemmer:
Umiddelbart efter en udmeldelse sletter vi oplysningerne både i medlemsdatabasen og i alle andre registre.

Hvis et af vore medlemmer afgår ved døden, sletter vi oplysningerne umiddelbart efter både i medlemsdatabasen og i alle andre registre.

Region Danmark sletter oplysningerne 1 uge efter udmeldelse med mindre, der skal gemmes oplysninger i henhold til regnskabsloven f.eks. omkring indbetaling til en konference. Sådanne oplysninger anonymiseres, indtil de kan slettes på lovlig vis.

Oplysninger om potentielle nye medlemmer:
Hvis et potentielt nyt medlem ikke bliver optaget, sletter vi oplysningerne senest 2 måneder efter, vi har fået dem.

Frivillige:
Vi sletter oplysningerne senest 2 måneder efter samarbejdets ophør.

Oplysninger om gæster, talere og samarbejdspartnere:
Vi sletter oplysningerne senest 2 måneder efter samarbejdets ophør.

Opbevaring af historiske grunde:  
Til brug for udarbejdelse af statistik og jubilæumsskrifter opbevarer vi nedennævnte persondata om tidligere medlemmer i klubbens arkiv:  
Navn, fødselsdato, charterdato, udmeldelsesdato og billeder.

Regionen opbevarer navn, klubtilhør og tillidspost, hvis medlemmet har haft én eller flere tillidsposter nationalt og internationalt, f.eks. regionsleder, RSD eller distriktsleder.

Distriktet opbevarer navn, klubtilhør, charterdato og tillidspost, hvis medlemmet har haft én eller flere særlige poster i distriktet, f.eks. DG, sekretær eller skatmester.

Hvordan foretages sletning?
Regionens medlemsdatabase har ikke en automatisk slettefunktion. Oplysningerne slettes derfor manuelt.

Hvordan sletter I i jeres klub?

Vi sletter selv i Regionens medlemsdatabase. Endelig sletning foretages dog af Regionens IT-sekretær for medlemsadministration.

eller:

Vi beder Regionens IT-sekretær for medlemsadministration om at ændre eller slette medlemmer.

Klubbens egne registre:
Oplysninger i klubbens egne elektroniske registre slettes efter manuel gennemgang.

Registre i papirform makuleres.

9. Hvordan opbevarer og beskytter vi de personoplysninger, som vi har i vore IT-systemer og i papirform?

Beskrivelse af hvordan vi registrerer oplys-
ningerne, når vi modtager dem.


Vi skal også beskrive hos hvem og på hvilken måde (hvor), vi opbevarer personoplysninger - og hvordan vi sikrer dem mod uretmæssig brug og misbrug.

 

Indmeldelse
Nye medlemmer udfylder en indmeldelsesblanket elektronisk eller i papirform. Klubbens persondataansvarlige indtaster de oplyste personoplysninger i den landsdækkende medlemsdatabase eller sender dem til Regionens IT-medlemsadministrator.
Den persondataansvarlige sørger for, at indmeldelsesblanketter både elektroniske og i papirform opbevares på forsvarlig vis.

Elektroniske registre
Klubben har organiseret og sikret opbevaring af elektroniske persondata på følgende
måde:

Medlemsdatabase og intranet
Vi opbevarer persondata i medlemsdatabasen Collect.
Denne er sikret ved password og administreres af Regionens IT-sekretær.

Vi opbevarer persondata på klubbens intranet
Dette er sikret ved password og administreres af Regionens IT-sekretær.

Klub PC
Vi har en Klub-PC, som er sikret ved virusprogram og password. Denne er placeret hos:
Navn:

Personlig PC
Personlig PC, sikret ved virusprogram og password hos klubbens persondataansvarlige
Navn:

Personlig PC, sikret ved virusprogram og password hos klubbens sekretær
Navn:

Personlig PC, sikret ved virusprogram og password hos klubbens skatmester  
Navn:

Er der andre, som opbevarer persondata på en personlig pc?

Personlig PC, sikret ved virusprogram og password placeret hos:
Navn: Erik Stampe

Stentofterne 85

7600 Struer

 

Mobile enheder
Er der klubmedlemmer, som opbevarer persondata på mobile enheder (telefoner, tablets, USB-nøgler m.v.)?
I givet fald hvem og hvor? Hvordan er dataene sikret?

Klubprogrammer, elektronisk udgave
Hvem opbevarer? Klubbens IT person
Hvor? Externt harddisk
Hvordan er dataene sikret? i aflåst box med kode

Billeder
Hvem fotograferer og opbevarer billeder på klubbens vegne? Vores Pr. medarbejder
Navn: Vagn Borregaard
Hvor opbevares billederne? Hos IT medarbedren
Hvordan er de sikret? Externt Harddisk i aflåst box med kode.

Sociale medier
Anvender klubben sociale medier? I givet fald hvilke?

Cloud løsninger
Bruger klubben Cloud-løsninger? I givet fald hvilken/hvilke?

Registre i papirform
Klubben opbevarer og sikrer persondata i papirform på følgende måde:

Indmeldelsesblanketter
Hvem opbevarer indmeldelsesblanketterne? Har ingen blanketter
Hvordan opbevares de? 
Hvordan sikres dataene? 

Samtykkeerklæringer
Hvem opbevarer samtykkeerklæringer? Klubbens præsident
Hvordan opbevares de? I et ringbind
Hvordan sikres dataene? aflåst kontor

Klubprogrammer, som indeholder medlemsfortegnelser
Hvert klubmedlem modtager et eller flere trykte programmer. De resterende opbevares hos præsidiemedlemmer og programudvalget.
Hvordan er de sikret? Der er ingen resterende programmer

Opbevarer klubben andre registre i papirform? Nej
Beskriv i givet fald hvilke, hos hvem, og hvordan de er sikret.


Arkiv med historiske oplysninger
Hvem opbevarer klubbens arkiv med historiske persondata? På Harddisk
Hvordan opbevares oplysningerne? Elektronisk eller i papirform?
Hvordan sikres dataene? i aflåst box med kode

E-mails
Når vi rundsender e-mails til mange medlemmer, sørger vi for, at e-mailadresser ikke fremgår af selve e-mailen. Det gøres ved at placere adresserne i bcc feltet.
Ved udsendelse til en lille kreds f.eks. et udvalg kan denne praksis fraviges.

Vi informerer alle medlemmer om ovennævnte, så vi sikrer ulovlig videregivelse af personlige oplysninger – også fra enkeltmedlemmer.

Uddannelse
De medlemmer som har med personoplysninger at gøre uddannes i, hvordan de skal behandle og omgås persondata. De får udleveret en skriftlig vejledning, som suppleres med mundtlig instruktion.

Region Danmark
Region Danmark har indgået databehandleraftale med firmaet Collectaz om hosting af det landsdækkende medlemsregister og intranet.
Klubbens hjemmeside hostes hos Danmarks Kirkelige Mediecenter med hvem, Regionen ligeledes har en databehandleraftale.
Disse systemer tilgodeser de krav, som klubben med rimelighed kan stille til sikre IT-systemer.

Der er fokus på sikkerheden hos såvel IT-firmaerne som hos de hostingvirksomheder, hvor serverne fysisk er placeret.

Det er kun klubbens sekretær, IT-administrator, dataansvarlige og persondataansvarlige, som har adgang til at opdatere medlemsregister og intranet i Region Danmarks medlemsdatabase. De pågældende er registrerede brugere. De har hver deres individuelle adgangsrettigheder, som administreres af Region Danmarks IT-sekretær.

Opbygningen af vores medlemssystem muliggør:
at vi ikke registrerer flere oplysninger end nødvendigt,
at vi ikke anvender oplysningerne til andre formål end dem, de er indsamlet til,
og at vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

 

10.  Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden? Melder det til politiet og datatilsynet

 

Hvad gør vi, hvis der opstår et brud, eller vore data og systemer bliver hacket? Melder det til politiet og datatilsynet

Oplysninger hos os selv
Hvis vi konstaterer, at medlemmer behandler persondata på ukorrekt måde, påtales dette straks over for vedkommende. Vi gennemfører tiltag, som imødegår gentagelser.
Klubbens IT-/dataansvarlige orienteres og anmodes om at afbøde og udbedre sikkerhedsbruddet.
Vi giver straks besked til eventuelle krænkede personer.

Vi kontakter Datatilsynet og evt. politiet, hvis alle eller nogle af personoplysningerne bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret.


Oplysninger hos Region Danmark
Hvis vi konstaterer brud på sikkerheden i medlemsdatabasen, på intranettet eller på Regionens hjemmeside kontakter vi straks Regionens dataansvarlige, så denne kan iværksætte tiltag, som imødegår gentagelser og underrette eventuelle krænkede personer. Regionens dataansvarlige foretager eventuel fornøden indberetning til Datatilsynet m.v.